บัตรประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

            บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแบ่งเป็น  10  กรณี

  • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคได้แก่ การตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test)

 

          คือ  ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

ที่มา : https://www.sso.go.th/

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สามารถทำการตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) ได้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่สิทธิในการเบิกจ่ายสำหรับซื้อเครื่องเป่าอัดอากาศแรงันบวก (CPAP) นั้นยังไม่สามารถเบิกได้เหมือข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นหากผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมีความต้องการใช้เครื่อง CPAP ดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของแพทย์ จึงจำเป็นต้องชำระค่าเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้ด้วยตัวเอง

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  

คำถามข้อที่ 1 จะเลือกทำ การตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) กับใครดี? ระหว่าง โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันตน หรือ ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

คำตอบ

ก. โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันตน อาจไม่มีแพทย์หรือเครื่องมือสำหรับการทำ Sleep Test  ทำให้ต้องส่งต่อคนไข้ไปโรงพยาบาลรัฐที่มีการทำ Sleep Test  ทำให้เกิดความยุ่งยาก ไม่สะดวก และต้องนัดหมายใช้เวลายาวนานอาจถึง 3-6 เดือน

ข. ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส เรามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้โดยการนำเครื่องไปติดตั้งการทดสอบการนอน (Sleep Test)  ให้ถึงที่บ้านท่านใช้เวลาในการทดสอบแค่ 1 คืน สะดวกและรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  

คำถามข้อที่ 2 ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อทำการตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) เป็นยังไงบ้าง?

คำตอบ   ก. หากท่านต้องการตรวจกับโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันตน เริ่มจาก

1) ไปขึ้นบัตร ณ โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันตน (1 วัน)

2) หากโรงพยาบาลนั้นๆไม่มีแพทย์หรือเครื่องมือเฉพาะทางด้านSleep Test ก็จะทำใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มี (นัดรับใบส่งตัว 3-5 วัน)

3) นำใบส่งตัวจากโรงพยาบาลสิทธิไปขึ้นบัตรตามวันและเวลาที่มีตารางหมอตรวจ เท่านั้น (นัดคิวตรวจ 7-14 วัน)

4) ทำการนัดหมายกับหมอและเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจและนอนโรงพยาบาล 1 คืน (นัดล่วงหน้า 3-6 เดือน)

5) เมื่อทำการนอนเพื่อตรวจSleep Test แล้ว รอนัดฟังผลการตรวจอีก 7-14 วัน

6) นัดรับใบรับรองแพทย์ไปหาซื้อเครื่อง CPAP เอง หรือที่โรงพยาบาลจำหน่าย / จ่ายค่าเครื่องเอง

7) ทั้งหมดนี้ฟรีค่าใช้จ่ายในการตรวจ

***ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 120-180 วัน***

 

ข.หากท่านต้องการตรวจกับประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส เริ่มจาก

1) นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของเรา แจ้งความประสงค์ว่าต้องการทดสอบการนอน (Sleep Test) (นัดคิว 1-2 วัน)

2) เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือทดสอบSleep Test ไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านท่าน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ให้แล้วเดินทางกลับ / และไม่รับเครื่องกลับในวันถัดไป (ใช้เวลา 1 วัน)

3) เจ้าหน้าที่เทคนิค นำผลการทดสอบการนอนไปวิเคราะห์ และส่งรายงานให้ท่านภายใน 1-2 วัน

4) ท่านสามารถนำผลการนอนนี้ไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลอ่านผลการวิเคราะห์ได้ทันที

5) ถ้าแพทย์วินิจฉับว่าต้องใช้เครื่อง CPAP ก็สามารถหาซื้อเครื่อง CPAP เอง หรือที่โรงพยาบาลจำหน่าย / จ่ายค่าเครื่องเอง

6) ทั้งหมดนี้ฟรีค่าใช้จ่ายในการตรวจ

***ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3-5 วัน***

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  


 

Visitors: 10,872