บัตรประกันสังคม

 

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

 

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

            บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแบ่งเป็น 10 กรณี

 

  • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคได้แก่ การตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test)

 

          คือ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

ที่มา : https://www.sso.go.th/

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สามารถทำการตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) ได้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่สิทธิในการเบิกจ่ายสำหรับซื้อเครื่องเป่าอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) นั้นยังไม่สามารถเบิกได้เหมือข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นหากผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมีความต้องการใช้เครื่อง CPAP ดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของแพทย์ จึงจำเป็นต้องชำระค่าเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้ด้วยตัวเอง

 

สำหรับผู้ประกันตน (สิทธิ์ประกันสังคม) เท่านั้น

  1. ตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
  2. ซื้อเครื่อง CPAP ในราคาพิเศษ

   สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 1 จะเลือกทำ การตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) กับใครดี? ระหว่าง โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันตน หรือ BREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

ก. โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันตน อาจไม่มีแพทย์หรือเครื่องมือสำหรับการทำ Sleep Test จึงถูกปฏิเสธการตรวจ ฉะนั้น การตรวจกับ BREATZ (เบรทซ์) จึงเป็นทางออกที่ตรงความต้องการของคนไข้

ข. BREATZ (เบรทซ์) เรามีเจ้าหน้าที่ติดตั้งการทดสอบการนอน (Sleep Test)  และสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมให้อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 4-6 ชั่วโมง สะดวกและรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ

   สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 2 มีข้อดีอะไรบ้าง ในการตรวจการนอน (Sleep Test) กับBREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

ก. สะดวกและรวดเร็ว สามารถรับผลการตรวจได้ทันทีหลังจากตรวจเสร็จ

ข. สามารถนำผลการตรวจการนอน (Sleep Test) ไปให้แพทย์ที่รักษารพ.ประกันสังคมได้

ค. ได้ซื้อเครื่อง CPAP ได้ในราคาพิเศษสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม เท่านั้น

   สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 3 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการตรวจการนอน (Sleep Test) กับBREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

  1. ทำการนัดหมายกับผู้แทนของ BREATZ (เบรทซ์)
  2. ทำแบบทดสอบให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
  3. เริ่มทำการนอนทดสอบ ใช้เวลาทั้งสิ้น 4-6 ชั่วโมงโดยประมาณ

   สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 


 

Visitors: 23,483